1        Algemene huurvoorwaarden

De paardencamionette is een voertuig lichte vracht waarbij minstens rijbewijs B vereist is. Een rijbewijs BE is noodzakelijk indien er een aanhangwagen wordt getrokken. De chauffeur is minstens 21 jaar oud. De bestuurder komt persoonlijk het voertuig ophalen met geldig rijbewijs. De huurprijs is vastgesteld samen met het aantal kilometers. Het supplement van de buiten het forfait afgelegde kilometers wordt afzonderlijk gefactureerd na terugbrengen van het voertuig. De klant ondertekend bij afhaling het huurcontract met de algemene voorwaarden en verklaart akkoord te zijn met de algemene voorwaarden vermeld op de website en op het contract. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil met de betrekking tot deze overeenkomst valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank, te Antwerpen.

Roken is ten strengste verboden en zal worden aanzien als schade, alsook is het verboden de camionette onder te verhuren. De camionette mag niet als gewenning stal, schuilstal of stal worden gebruikt.

1.1       Waarborg

De waarborg bedraagt €250 euro bij dag verhuur, voor langere periodes bedraagt deze €500. Voor buitenland en langere periodes waarborg volgens offerte. Deze huurwaarborg wordt voldaan in cash of via een instant overschrijving bij het afhalen van het voertuig.

Na het aflopen van de huur krijgt de huurder het bedrag terug als hij alle plichten volgens het huurcontract is nagekomen. De huurder kan de huurwaarborg enkel terugkrijgen met schriftelijk akkoord van de verhuurder. Wie schade (binnen en of buitenkant) heeft- of een ongeval begaat, moet die schade ook vergoeden. In geval van stoffelijke schade wordt er een extra  bedrag bovenop de huurwaarborg van €750 voor dag verhuur aangerekend, voor langere periodes bedraagt deze som €500.

1.2       Verhuurtermijnen

  • Halve weekdag: 75€, 60km inclusief
  • Weekdag: 110 €, 125km inclusief
  • Weekenddag: 130€, 125km inclusief
  • Weekend: 230€, 250km inclusief
  • Midweek: 450€, 500km inclusief
  • Week: 575€, 600km inclusief

1.3       Kilometer vergoeding

Bij overschrijding van het aantal in de huurprijs inbegrepen kilometers betaalt de klant €0,30 per kilometer vanaf de eerste kilometer van de overschrijding. Bij het terugbrengen van de camionette wordt de eventuele afrekening gemaakt van de overschreden kilometers.

1.4       Gebruik

De huurder verbindt er zich toe het voertuig te behandelen als een goede huisvader. Er mag op geen enkele manier misbruik gemaakt worden van het voertuig: inbreuken op de wegcode, overdreven snelheid, overbeladen (zie papieren van gewicht voertuig boven de chauffeur), onwettige of verboden activiteiten en/of doeleinden zowel in België als daarbuiten. Boete’s of PV’s ontvangen na of tijdens de verhuring blijven de verantwoordelijkheid van de huurder.

De huurder verklaart het voertuig te gebruiken voor het doel waarvoor het bestemd is, het voertuig niet te gebruiken voor onwettige activiteiten of verboden doeleinden. Het is verboden goederen te laten die schade zouden kunnen berokkenen, waarvoor speciale vergunning nodig is, gevaarlijke of illegale stoffen. Het voertuig niet uit te lenen of onderverhuren aan derden of aan anderen dan de contractueel opgegeven huurder/bestuurder.

Roken in het voertuig is uitdrukkelijk verboden en zal worden aanzien als schade.
Huisdieren zijn in normaal omstandigheden niet toegelaten enkel na akkoord met Equilux.

1.5       Wettelijke bepaling en schade

De huurder heeft te allen tijde inzicht in de technische fiche en het laadvermogen van het voertuig in het vakje boven de chauffeur + op sticker aan de rechter deuropening: MTM 3500 kg, massa rijklare toestand 2875 kg. Equilux kan niet als verantwoordelijke gesteld worden als het voertuig overbelast werd.

De huurder respecteert en kent de verkeerswetgeving en regels van het land waar de huurder rijdt.
De huurder informeert zelf naar verplichtingen, verkeersregels, verboden, milieu- en andere. Voorbeelden hiervoor zijn verkeersvignetten, wetgeving banden, tachograafverplichtingen, gebruik gps en waarschuwingen radarcontroles enzovoort.

Elke inbreuk waarvoor retributie, schade, overtreding, pv, klacht en andere welke EquiLux (nadien) ontvangt wordt integraal verhaald op de respectievelijke huurder tijdens deze periode . Schade onderweg dient binnen de 24 uur telefonisch aan ons te worden gemeld zodat wij vóór terugkomst de nodige maatregelen kunnen treffen.

Het opzettelijk nalaten van vermelden van schade zal aangerekend worden met een boete van €100,00 boven op de schadevergoeding (en boven vernoemde kosten zie hoofdstuk ‘waarborg’). De huurder bezorgt eveneens een ongevalsaangifte binnen de 24u. Bij gebrek hieraan verliest de huurder alle rechten op de afgesloten verzekeringspolis en zijn de kosten en gevolgen integraal ten zijne laste. Indien het voertuig een defect heeft die het verder rijden met het voertuig onmogelijk, moeilijk of gevaarlijk maakt, zal de huurder onmiddellijk Equilux contacteren.

De huurder verbindt zich ertoe om binnen de 5 dagen na ontvangst van het schadebestek, alle kosten voor de herstelling ten gevolge van het het ongeval/schadegeval waarin de huurder betrokken was plus een administratieve kost van €100 euro te voldoen aan Equilux.

Equilux is niet aansprakelijk voor schade die het defect, om welke reden ook tot gevolg heeft (bv. niet kunnen deelnemen aan een wedstrijd, een verkoop die niet kan doorgaan etc.). De huurder mag zelf geen herstellingen aan de paardenwagen uitvoeren, behalve als Equilux daar Uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor geeft. Als de huurder toch herstellingen uitvoert, of door een derde laat uitvoeren die niet aangeduid werd door de verzekering of door Equilux, dan zal de huurder de kosten daarvan zelf moeten dragen. Wanneer de wagen moet gedepanneerd worden zal de verzekering van Equilux intreden.

Iedere overtreding met inbeslagname van het gehuurde voertuig zal onherroepelijk leiden voor de overtreder-huurder tot het betalen aan de verhuurder van een schadevergoeding gelijk aan de volledige aankoopsom van het gehuurde voertuig.

1.6       Brandstof

Het voertuig wordt aan de klant gegeven met een volle brandstoftank en moet terug worden afgeleverd met een volle brandstoftank (diesel) inclusief een ticket van het voltanken. Bij gebrek aan een volle brandstoftank bij teruggave, zal het nodige bedrag dat nodig is aan de geldende officiële maximum tarieven afgehouden worden van de waarborg. Hiervoor wordt een extra administratieve kost van €25,00 aangerekend.

1.7       Reiniging

De paardencamionette moet proper teruggebracht worden: dat wil zeggen dat de paardenwagen in het zowel de cabine en het paardengedeelte proper moet zijn. Carwash en schuurmiddelen zijn verboden. De wagen moet eerst worden geveegd worden en de mest moet weg zijn, nadien met water uitspoelen, niet met hogedrukreiniger.

Bij niet-reiniging van het gehuurde voertuig wordt €50 aangerekend.

1.8       Annulering

De afspraak ligt definitief vast nadat de verhuurder een voorschotbedrag van 50% van de huurwaarde heeft ontvangen. Annulatie kan tot 3 dagen voor de voorziene reservatie periode. Indien de huurder zijn afspraak nadien annuleert wordt het bedrag van 50% van de huur waarborg aanzien als schadevergoeding.

Annulatie door de verhuurder: Equilux kan de reservatie annuleren, in geval van overmacht zoals extreme weersomstandigheden (ijzel, sneeuw, hevige regen) en technische defecten van de paardenwagen. Betaalde gelden of voorschotten worden in dat geval 100% terugbetaald aan de klant en dit binnen 24 uur.

1.9       Verzekering en aansprakelijkheid

Alle inzittende zijn tijdens het gebruik van het voertuig verzekerd burgerlijke aansprakelijkheid. Het aantal verzekerde inzittende is bepaald volgens de homologatie van het voertuig en mag niet overschreden worden.

De wagen is verzekerd door Q&O Horse Insurance. De huurder erkent dat het voertuig dat hij heeft ontvangen, in correcte staat verkeert, goed onderhouden werd, en proper is. De huurder erkent ook dat het voertuig uitgerust is met al het wettelijke toebehoren, nodige gereedschap, de boorddocumenten, sleutels en reserveband . De huurder verbindt er zich toe het voertuig alsook de toebehoren terug te bezorgen in de staat waarin hij ze heeft ontvangen. Eventuele schade die al bestond aan het voertuig aantekenen op checklist bij afhaling (paraaf van Equilux nodig). De huurder verbindt er zich toe het voertuig alsook het toebehoren terug te bezorgen in de staat waarin hij ze heeft ontvangen (met uitzondering van de normale slijtage). Elk verlies of elke beschadiging van het voertuig of de hierboven opgesomde elementen valt onder de aansprakelijkheid van de huurder aan wie de eventuele vervangings- of herstellingskosten zullen worden aangerekend.

Equilux neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich voor gebreken in de constructie van het gehuurde voertuig. In geval van diefstal, brand of ernstig ongeval is de schade aan het voertuig, 100% van de cataloguswaarde, de depannage, en de expertisekosten ten laste van de huurder. In geval van diefstal moeten de overige sleutel(s) en de overige (boord)documenten, alsook een officieel rapport van de politie waardoor de diefstal wordt bewezen, binnen de 12 uur na de diefstal aan Equilux worden overhandigd. De huurder blijft volledig aansprakelijk voor het verlies van het voertuig.

De schatting van de materiële schade berokkend aan het verhuurde voertuig wordt uitgevoerd door een onafhankelijk voertuigendeskundige, aangeduid door de verzekering van Equilux (indien schade goedgekeurd door Q&O).

De huurder aanvaardt deze schatting onherroepelijk als hij niet binnen de 5 dagen na ontvangst van het proces verbaal van deze deskundige op zijn kosten overgegaan is tot een tegenexpertise. De huurder en de erkende bestuurder(s) zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle overtredingen door hen begaan tijdens de huurperiode.

Bij een defect aan de wagen waardoor verder rijden niet mogelijk is, en de deze gesleept moet worden, zal Equilux de kosten er van dragen. Andere praktische regelingen (zoals het overladen van de paarden naar een ander voertuig, het thuisbrengen van passagiers etc ) is voor rekening van de huurder zelf. De Equilux kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor indirecte of directe schade of nadelige gevolgen als gevolg van de buiten in dienst stelling van de wagen.
Defecten aan de wagen door verkeerd gebruik ( incl  platte batterij door lichten of ventilatie niet uit te schakelen ) , inbreuken op de wegcode, andere bestuurder dan diegene op huurcontract zijn steeds ten laste van de huurder.

De huurder is persoonlijk aansprakelijk voor alle overtredingen door hen begaan tijdens de huurperiode. Equilux kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor indirecte, directe schade of nadelige gevolgen van de buiten in dienst stelling van de wagen.

Bij ruitbreuk: Equilux contacteren zodat deze een afspraak kan maken bij een door verzekeraar erkend hersteller.

1.10    Terugbrengen

Het voertuig dient afgehaald en teruggebracht te worden op het adres van Equilux, Verhoevenlei 74, 2930 Brasschaat, op de contractueel voorziene datum en uren .
Wanneer het voertuig niet op de contractueel voorziene datum, uur en plaats wordt teruggegeven, zal enkel de huurder aansprakelijk worden gesteld voor elke schade die aan derden of aan het voertuig werd berokkend. Hij zal bovendien de betaling verschuldigd zijn van het bedrag van de huur gedurende de periode van verlenging, plus een administratieve vergoeding van 50 euro .
In het geval van een verlenging zonder de toestemming van Equilux, behoudt deze zich het recht voor om klacht in te dienen wegens misbruik van vertrouwen en verduistering en is Equilux gemachtigd het voertuig op kosten van de huurder op welke plaats dan ook terug te nemen, teneinde zijn schade te beperken.

1.11    Informatie en eigendom

De huurder verzekert de juistheid van de gegevens die hij meedeelt aan Equilux en die in de huurovereenkomst worden vermeld. De huurder verkrijgt op geen enkele wijze de eigendom van het verhuurd voertuig. Ingeval een derde beslag zou leggen of beslag zou pogen te leggen op het voertuig, zal de huurder Equilux onmiddellijk daarvan op de hoogte brengen en dit per aangetekende brief bevestigen. Tegelijkertijd verwittigt hij de beslagleggende partij en bevestigt haar
per aangetekende brief, dat het voertuig hem niet toebehoort maar gehuurd is van Equilux. Op dezelfde wijze zal de huurder binnen een maximum termijn van 24 uur Equilux per aangetekende brief op de hoogte brengen van elke betekening van vonnis of elke uitvoerbare gerechtelijke beslissing die de rechten van Equilux op het voornoemde voertuig zou kunnen schaden. Op dezelfde wijze zal de huurder Equilux binnen de 24 uur per aangetekende brief op de hoogte brengen van elke verklaring van faillissement, elke in vereffeningstelling, elke aanvraag tot gerechtelijk akkoord of elk uitstel van betaling waarvan hij het voorwerp uitmaakt of welke de rechten van Equilux op het voertuig in het gedrang zouden kunnen brengen. Alle kosten die door Equilux worden gemaakt om haar rechten te vrijwaren, zijn ten laste van de huurder. In het algemeen zal de huurder vermijden elke maatregel te nemen die zou kunnen doen geloven dat het voertuig gehuurd van Equilux hem toebehoort.

1.12    Rijbewijs

De huurder verklaart te beschikken over een geldig identiteitsbewijs en rijbewijs alsook, indien wettelijk vereist alsook voldoende ervaring voor het gebruik en het besturen van het voertuig .
De huurder verbindt er zich toe dat het voertuig niet gebruikt zal worden: door een persoon onder invloed van verdovende middelen of alcohol; door een persoon wiens verplichte autoverzekering door de maatschappij werd ontbonden of niet werd vernieuwd of wiens rijbewijs tijdelijk werd ingetrokken; voor ongeoorloofde doeleinden; in het kader van om het even welk conflict, oproer van om het even welke sport -, vakbond -, politieke of sociale manifestatie die gewelddaden van collectieve aard met zich mee zou kunnen brengen; voor het vervoer van gevaarlijke, giftige, ontplofbare of bijtende goederen; tot schending van de wettelijke bepalingen van de wegcode en van iedere dwingende wettelijke bepaling in het algemeen; buiten de landen van de Europese Gemeenschap of Zwitserland; De huurder verbindt er zich toe dat hij het voertuig niet zal overbelasten, om het even welk voertuig of een aanhangwagen vooruit te duwen of te trekken zonder de wettelijke bepalingen te volgen. De huurder draagt hiervoor zelf de verantwoordelijkheid.

1.13    Veiligheid en herstelling

De huurder verbindt er zich toe om het voertuig steeds te sluiten, te vergrendelen en correct te parkeren (lichten en radio uit) .Geen enkele onderhoudsbeurt en geen enkele herstelling kan worden uitgevoerd zonder het voorafgaande en schriftelijke akkoord van Equilux. De buitengebruikstelling van het voertuig ter wille van het onderhoud of de herstelling moet door de huurder worden geduld. De huurder moet voortdurend het olie – en waterpeil controleren, alsook het niveau van de remvloeistof. Hij is aansprakelijk voor alle schade.